ข้อมูล eBook

ชื่อ: สัญญาของสามเขา

สำนักพิมพ์: แปลน สารา

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

นิทานคำกลอน ที่นำคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ มาแต่งเป็นนิทานสอนเรื่องการเรียนรู้ที่จะพึ่งตนเอง