ข้อมูล eBook

ชื่อ: สอบเข้าป 1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงสัมพันธ์

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะห์เชิงสัมพันธ์ สำหรับใช้ในการสอบเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี